Jim en Claudia

Jim

Coach Ayahuasca, sjamanisme, Eckhart Tolle filosofie

English follows Dutch

Ik ben geboren in Nederland en groeide op in een onveilige omgeving tot mijn ouders scheidden toen ik 10 jaar oud was. Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in spiritualiteit. Ik nam vaak deel aan bijeenkomsten met mediums en was nieuwsgierig naar wat er na het leven is. Dat onderzocht ik met Channelen en gevoeld geleid worden door hoger bewustzijn. Dit proces was nooit lijnrecht. Tijden om mijn innerlijke wonden los te laten en mezelf te verdiepen wisselden af met tijden om te manifesteren. Ik ben wel altijd teruggekomen op het spirituele pad.

Ik ben op een commerciële, economische manier opgeleid. Werkte in een fabriek en werd manager, maar besloot na 8 jaar mijn leven te veranderen omdat het mij niet bevredigde. Ik heb opleidingen gevolgd als maatschappelijk werker en ook als genezer en therapeut met vaardigheden als NLP en stemdialoog. Ook volg ik veel cursussen over sjamanisme. Ik ging ook weer zaken doen met mijn partner die een banketbakkerij had in het centrum van Amsterdam. We hebben heel hard gewerkt en samen een groter bedrijf gecreëerd dat ons een stuk land in Portugal heeft gegeven.

Ayahuasca is een van de gamechangers in mijn leven geweest. Het heeft me mijn zielsfamilie laten zien, hoe je je eigen leven creëert en me confronteert met mijn ego. Luisteren naar Eckhart Tolle heeft me enorm geholpen om aanwezig te zijn en uit de geest of het ego te komen en mijn ziel of hogere zelf echt te ervaren. Als ik naar hem en andere goeroes luister ben ik altijd verbaasd dat deze kennis er al eeuwen geleden was.

In 2012 gingen we een huis bouwen in Portugal op een prachtige plek in de natuur, gelegen in het zuidwesten van de Algarve. Onze droom ging in vervulling toen ik er samen met mijn partner Claudia in 2019 permanent naartoe verhuisde. Wij geven retraites en bieden ruimte om te groeien aan andere mensen.

I was born in Holland and grew up as a child in an unsafe environment until my parents got divorced when I was 10 years old. From when I was very young I was interested in spirituality. Visited and joined a lot of gatherings with mediums and always wondering what there is after live. Channeling with and felt guiding by higher consciousness. Not in a straight pad. There were times to release my inner wounds and deepen myself, and times to manifest. But always coming back on the spiritual path.

I was educated in a commercial, economic way. Worked in a factory and became a manager but decided after 8 years to change my life because it didn’t fulfill my life. I re-educated myself as a social worker and also as an healer and therapist with skills as NLP and Voice dialogue. Also I following  a lot of courses about shamanism. Then get into business again with my partner who had a pastry shop in the center of Amsterdam. Worked really hard and created together a bigger company which provided us to buy a peace of land in Portugal.

Ayahuasca has been one of the gamechangers in my life. It’s showed me my soul family, how you create your own life and confront me with my ego. Listening to Eckhart Tolle helped me a lot to become present and get out of the mind or ego to really experience my soul or higher self. I’ll do listening to him and other guru’s. Always surprised this knowledge was already there ages ago.


After building a house in Portugal on a beautiful spot in nature in 2012. It’s located in the south-west of the Algarve. Me and my partner Claudia decided to move to Portugal permanent and fulfilling our dream in 2019. Giving retreats and provide a space for other people to do the same.

Claudia

COACH paardentherapie en Louise Hay filosofie, yogaleraar, patissier & food lover

English follows Dutch

Zonder veel geweld beviel mijn moeder van mij in een vierde generatie banketbakkers- en ondernemersfamilie op 27 september 1972 onder het teken WEEGSCHAAL, voor mij kan het woord LIBERA betekenen, wat GRATIS Italiaans is.
Mijn broer en zus zijn 7 en 8 jaar ouder, ik was een gelukkige verrassing voor mijn ouders en zo begon mijn leven. Omdat ik enorm geliefd was bij de hele familie, noemden sommige anderen me misschien verwend omdat ik normaal gesproken alles kon doen wat ik wilde. Altijd buiten spelen in de tuinen en helemaal verliefd op honden en paarden, leren rijden vanaf achtjarige leeftijd. Zomervakanties die we doorbrachten op het platteland in het zuiden van Frankrijk, 2e chakra is onze middelste naam, geniet maximaal van het leven, denk niet aan de slechte dingen.

Op school waren mijn cijfers laag of in het midden, gebrek aan concentratie en niet in staat om te rekenen. Omdat mijn broer en zus naar de universiteit gingen, slaagde ik er net in om de examens te halen tot mijn 17e. In die tijd had ik er genoeg van dat mijn familie en vrienden pasten in een gewoon leven waarvan ik zeker wist dat ik er niet in hoorde. Mijn moeder (jonge geest) was op 79-jarige leeftijd nog een kind, ze inspireerde me om van het leven te genieten en gekke dingen, mijn vader leerde me verantwoordelijk te zijn en op die manier kon ik door Europa gaan reizen.
Dit was mijn (5 jaar gratis leren) middelbare school.

Op 22-jarige leeftijd vond ik dat ik in de samenleving moest passen en overtuigde ik mezelf om een ​​vriend te kiezen, bij hem te blijven en carrière te maken. Het vriendje was een Italiaan (in ieder geval iets anders) en we namen allebei het familiebedrijf banketbakkerij over in het prachtige centrum van de wereldhoofdstad van Nederland; Amsterdam. Dat was mijn universiteit. Ik kan hier een boek over schrijven (de zoetwaren en het Italiaanse vriendje), misschien zal ik dat doen. Van 4 medewerkers heb ik het op 8, 10, 12, 15 en 20 gebracht. Op een gegeven moment kreeg ik burn-outs en besloot dat ik in Italië wilde trouwen, deed dat en scheidde binnen hetzelfde jaar. Ik denk dat ik gewend was aan chaos.

In hetzelfde jaar ontmoette ik Jim en hij tilde me hoog in de lucht, voelde me zo geliefd als een baby, vrouw en vriend (wauw) tot op dit moment zijn we nu 17 jaar samen. Na 2 jaar dat we elkaar hebben ontmoet, begon hij me te helpen met de financiën en dankzij zijn hulp begon ik voor het eerst in mijn leven wat geld te sparen. Jim was de eerste spirituele persoon die ik ontmoette en er ging een nieuwe wereld open. OMG, ik begon me tegelijkertijd meer thuis en verwarder te voelen. Tot nu toe begon ik te leren van Jim en leerde ik ook paardentherapie, yoga & de filosofie van Louise Hay.

Door te manifesteren konden we ons eigendom in Portugal kopen, het familiebedrijf doorgeven aan mijn broer en daar ben ik na 24 jaar tussen 24 vierkante meter van zoetheid, in het hier en nu de natuur van de Portugese westkust. Het zoete droomleven leven waar ik altijd naar op zoek was. Elke dag leren, leven zonder maskers, alles doorgeven wat ik heb geleerd, leuk vond en niet leuk vond aan degenen die graag wilden leren.

Het doorgeven van dat wat ik weet is iets natuurlijks. Toen ik een kind was, vertelde ik mijn moeder dat ik graag naar Afrika zou willen om de mensen daar te helpen, ze overtuigde me ervan dat niet te doen; dat omdat ze dacht dat ik daar te gevoelig voor was en ze een visioen had dat ik alleen maar de hele tijd zou huilen. Toch bleef mijn hart doorgaan met het geven van liefde en vriendelijkheid aan anderen op alle mogelijke manieren. Als je iemand ziet zonder glimlach, geef ze dan een van de jouwe; dat ben ik. Ik heb geleerd dat hoe gevoeliger je bent, hoe sterker je moet zijn. Ik ben er helemaal van overtuigd om jou op een sterke, subtiele & gevoelige manier je verloren kracht terug te geven, om volledig te kunnen leven met een innerlijke wijsheid, ongelooflijke gewortelde kracht en een open liefdevol hart. De tools zijn paarden, yoga en lekker eten.

Without a lot of force my mom gave birth to me in a 4th generation confectioners & entrepreneurs  family  on  27 September 1972 under the sign of LIBRA, for me the word can mean LIBERA which is  Italian for FREE.
My Brother and sister are 7 and 8 years older, I was a happy surprise for my parents and so my life begun. Being enormously loved by the whole family some others may called me spoiled as I could normally do all as I wished for. Always playing outdoors in the gardens and totally in love with dogs and horses, learning riding from age eight. Summer holidays we spent in the countryside in the south of France, 2th chakra is our middle name, enjoy life to the max don’t think about the bad stuff.

At school my grades were low or in the middle, lack of concentration and not able to count. As my brother and sister went to university, I just managed to pass the exams until 17 years old. At that time I was fed up with my family and friends fitting in an ordinary life of which I was sure I was not meant to be in. My mom (young spirit) at 79 still a child, she inspired me to enjoy life and to crazy things, my dad learned me to be responsible and in that way I could start to travel around Europe.
This was my (5 years of free learning) high school.

At age 22 I thought that I should fit in society and convinced myself to choose a boyfriend, stick with him plus making a career. The boyfriend was Italian (at least slightly different) and both of us took over the family confectionery  business in the core beautiful center of the world capital of the Netherlands ; Amsterdam. That was my university. I can write a book about this (the confectionery and the Italian boyfriend) maybe I will. From 4 employees I brought it up to 8, 10, 12, 15 and 20. At a certain point I got burnouts and decided that I wanted to get married in Italy, did that and got divorced within the same year. I guess I was used to chaos.

In the same year I met Jim and he lifted me high in the sky, feeling so loved like a baby, woman & friend (wow ) until this very moment we are together now for 17 years. After 2 years we have met he started to help me out with the finances and because of his help I started to save some money for the first time  in my life. Jim was the first spiritual person I met and a new world opened up. OMG I started to feel more home and more confused in the same time. Up until now I started learning from Jim and also learned horse therapy, yoga & the philosophy of Louise Hay.
By manifesting we were able to buy our property in Portugal, pass on the family business to my brother and there I am after 24 years in between 24 square meters off sweetness, into the here and  now the very nature of Portugal’s west coast. Living the sweet dreamlife where I was always looking for. Learning every day, living without masks, passing on all what I have learned, enjoyed and disliked to the ones who are keen to learn.

Passing on that what I know is something natural. When I was a kid I told my mom I would like to go to Africa and help the people over there, she convinced me not to; that because she thought I was to sensitive for that and she had a vision that I would only cry all the time. Still my heart kept on going giving love and friendliness to others in every possible way. If you see someone without a smile, give them one of yours ; that is me. I have learned that as more sensitive you are as  more strong you need to be. I am totally convinced to give you back your lost power in a strong, subtle & sensitive way, to be able to live life fully with an inner wisdom, incredible rooted power and an open loving heart. The tools are horses, yoga and good food.